cannot play audio!

Come @ the famous world!

Atelier Haute Couture Wedding

Akadimias 4 (5th floor) - Kolonaki/Athens, Greece
tel. 210 7225613

Boutique

Akadimias 4 (ground floor)- Kolonaki/Athens, Greece
tel. 210 3389924

You can also reach Vassilis Zoulias via:

Email: contact@vassiliszoulias.com
Facebook: Vassilis Zoulias (''Old Athens'')